آمار نظرات
نقش کدام یک در آبادانی سیستان و بلوچستان پر رنگ تر است؟
وحدت
% ۱۰۰
امنیت
% ۰
همدلی
% ۰
اقتصاد
% ۰
جمع کل: ۱ رأی
نقش کدام یک در آبادانی سیستان و بلوچستان پر رنگ تر است؟
وحدت
امنیت
همدلی
اقتصاد