اخبار ایرانشهر
برداشت یونجه در ایرانشهر از مرز 7هزار تن گذشت

برداشت یونجه در ایرانشهر از مرز 7هزار تن گذشت

2

مودت و محبت بین زن و مرد باعث تحکیم خانواده/زن عامل موثر در ایجاد سلامت جامعه

2

مودت و محبت بین زن و مرد باعث تحکیم خانواده/زن عامل موثر در ایجاد سلامت جامعه

امام جمعه ایرانشهر گفت: زن عامل مهم و موثری برای داشتن یک خانواده و جامعه سالم است.